Przeglądaj stronę jako: Klient Wykonawca Dystrybutor
Przeglądaj stronę jako: Klient
MENU

Regulamin programu promocyjnego
“Wspólne korzyści”

§1. Definicje określeń użytych w Regulaminie:

1.1.   Organizator – Firma Pruszyński Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054020; NIP 534-21-39-235; REGON 016480890 o kapitale zakładowym 17.688.200 zł

1.2.  Program – Program Promocyjny „Wspólne Korzyści”

1.3.  System Zamówień Online – https://zamowienia.pruszynski.com.pl/ platforma internetowa Blachy Pruszyński do składania zamówień na Produkty Promowane

1.4.  Firma Współpracująca – podmiot gospodarczy z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający NIP, dokonujący zakupów przez System Zamówień Online. W przypadku braku rejestracji w Systemie Zamówień Online należy skontaktować się z Organizatorem w celu otrzymania danych potrzebnych do zalogowania.

1.5.  Handlowiec – pracownik Firmy Współpracującej, zamawiający Produkty Promowane poprzez System Zamówień Online

1.6.  Dekarz – firma dekarska bądź fachowiec prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujący zakupu Produktów Promowanych lub przyczyniający się do ich zakupu.

1.7.  Produkty Promowane – produkty z oferty handlowej Blachy Pruszyński sprzedawane poprzez System Zamówień Online.

1.8.  Produkty Promowane Premium – produkty z oferty handlowej Blachy Pruszyński wytypowane przez Organizatora w odrębnej informacji.

1.9.  Katalog Nagród – zbiór artykułów przygotowanych przez Organizatora. Nagrody te może nabywać każdy Uczestnik na zasadach wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu.

1.10.  Regulamin – regulamin niniejszego Programu Promocyjnego będący przyrzeczeniem publicznym Organizatora, które może być odwołane.

1.11.  Uczestnik Programu – Firma Współpracująca, Dekarz lub Handlowiec, którzy przystąpili do Programu Promocyjnego „Wspólne Korzyści” zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.12.  Konto Uczestnika – Uczestnik Programu będzie dysponował indywidualnym Loginem i Hasłem, które pozwolą na zalogowanie się do indywidualnego Konta, w którym możliwe będzie składanie zamówień przez System Zamówień Online (dotyczy Firmy Współpracującej, Handlowca) oraz sprawdzenie salda punktowego i zamawianie artykułów z Katalogu Nagród (dotyczy Firmy Współpracującej, Handlowca, Dekarza).

§2. Postanowienia ogólne:

2.1.  Organizatorem Programu Promocyjnego „Wspólne Korzyści” jest Pruszyński Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, przy ul. Sokołowskiej 32, 05-806 Komorów.

2.2.  Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3.  Celem Programu jest promowanie marki Blachy Pruszyński oraz produktów oferowanych przez Organizatora.

2.4.  Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

2.5.  Program jest kierowany do firm składających zamówienia na produkty Organizatora przez System Zamówień Online, jak również do handlowców i dekarzy zaangażowanych w składanie tychże zamówień.

2.6.  Program rozpoczyna się dnia 6.05.2019 i trwa do odwołania. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o zakończeniu Programu z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

2.7.  Program „Wspólne Korzyści” nie jest kontynuacją Programu V Edycji Programu Promocyjnego.  

§3 Przystąpienie do Programu

3.1. Firma Współpracująca

3.1.1.  W celu przystąpienia do Programu Firma Współpracująca powinna zalogować się do Systemu Zamówień Online, a następnie po wyświetleniu się okna z informacją o uruchomieniu Programu Promocyjnego „Wspólne Korzyści” „Wspólne Korzyści” zaakceptować Regulamin Programu i Politykę Prywatności. Akceptacje te są równoznaczne z przystąpieniem do Programu oraz zgodą na otrzymywanie faktur za wybrane Artykuły PromocyjneNagrody. Faktury za Artykuły PromocyjneNagrody będą dostarczane w takiej samej formie jak faktury za zamówione towary.

3.1.2. Firma Współpracująca może posiadać tylko jedno Konto (do jednego numeru NIP przypisane może być tylko jedno Konto)

3.2. Handlowiec    

3.2.1. Po przystąpieniu do Programu każda Firma Współpracująca ma możliwość zarejestrowania go w Programie Promocyjnym.

3.2.2. W celu rejestracji handlowca Firma Współpracująca powinna zalogować się na swoje Konto Użytkownika i kliknąć w zakładkę „Dodaj Handlowca”. W efekcie pojawi się formularz rejestracji Handlowca, który obejmuje następujące dane które należy wypełnić i wysłać:

 • Imię i Nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres zamieszkania
 • PESEL (potrzebny do wystawienia informacji PIT)
 • Urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

3.2.3.  Po prawidłowym zarejestrowaniu Handlowiec dostanie wiadomość SMS potwierdzającą rejestrację w Programie, wraz z indywidualnym loginem i hasłem, których będzie używał do logowania na swoim Koncie w Programie

3.2.4.  Pierwsze logowanie do ww. Konta jest konieczne, a więc akceptacja regulaminu i polityki prywatności, do jego aktywacji i rozpoczęcia zbierania punktów.  Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów Handlowiec nabywa prawo do zamówienia wybranego Artykułu PromocyjnegoNagrody z Katalogu Nagród .

3.2.5.  Przychód z tytułu otrzymania Nagrody, uzyskany przez Uczestnika będącego konsumentem (Handlowca), łączy się z innymi przychodami uzyskanymi przez Uczestnika w danym roku podatkowym. Na Uczestniku tym ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym. Za zamówione Artykuły PromocyjneNagrody Handlowiec otrzyma od Organizatora w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa informację PIT umożliwiającą dokonanie stosownych rozliczeń. W tym celu Handlowiec jest obowiązany do podania (oraz aktualizacji) swoich danych umożliwiających sporządzenie informacji PIT.

Warunkiem przekazania wybranych Nagród jest uzupełnienie i przekazanie Organizatorowi danych, będących podstawą do przesłania właściwej informacji PIT.

3.2.6.  Handlowiec może posiadać tylko jedno Konto w Programie (do jednego nazwiska może być przypisane tylko jedno Konto)

3.3. Dekarz

3.3.1. Dekarz może przystąpić do Programu w trakcie wizyty w dowolnej Firmie Współpracującej, która składa zamówienia przez System Zamówień Online. Właściciel Firmy Współpracującej lub Handlowiec mają możliwość zarejestrowania Dekarza. Dane potrzebne do rejestracji:

 • Imię i Nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres firmy – ulica, kod pocztowy, miejscowość
 • Numer telefonu służbowego
 • NIP
 • Regon

3.3.2.  Po dokonaniu rejestracji Dekarz otrzyma na podany numer telefonu Login i Hasło do indywidualnego Konta Uczestnika.

3.3.3.  Samodzielne zalogowanie się do Konta Uczestnika, a więc akceptacja regulaminu i polityki prywatności, jest konieczne do jego aktywacji i rozpoczęcia zbierania na nim punktów. Odnośnik do logowania znajdować się będzie na stronie głównej Organizatora www.pruszynski.com.pl

3.3.4.  Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów Dekarz nabywa prawo do zamówienia wybranej Nagrody. Jednocześnie samodzielnie dokonuje on oceny konsekwencji podatkowych otrzymanych Nagród (może powstać obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

3.3.5.  Dekarz może posiadać tylko jedno Konto w Programie (do jednego numeru NIP przypisane może być tylko jedno Konto)

3.3.6.  Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§4 Rejestrowanie transakcji 

4.1. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Programu, Firma Współpracująca lub Handlowiec wprowadza zamówienia w Systemie Zamówień Online. W formularzu zamówienia mają oni możliwość dopisania loginu Dekarza, który przyczynił się do złożenia zamówienia. W ten sposób Punkty zostaną przydzielone zarówno Firmie Współpracującej, Handlowcowi, jak i Dekarzowi na zasadach wymienionych w §5.

4.2. Punkty trafiają na konta Uczestników po zatwierdzeniu zamówienia przez pracownika Organizatora. W przypadku zredukowania pozycji na zamówieniu, zamiany na pakiety (nie są produktami promowanymi) lub anulowania całego zamówienia, punkty za to zamówienie zostaną odliczone z kont Uczestników.

§5 Zasady naliczania punktów

5.1.  Za złożone i zatwierdzone zamówienie na Produkty Promowane punkty nalicza się zgodnie z zasadą:

Każde pełne 100 zł netto = 10 punktów

Punkty te dzielą się następnie między Uczestników w proporcjach:

3 pkt Firma Współpracująca, 3 pkt Handlowiec, 4 pkt Dekarz

5.2.  Punkty zbierane są na 3 niezależnych od siebie Kontach Uczestników i co do zasady nie sumują się. Oznacza to, że w przypadku, gdy Firma Współpracująca nie zarejestruje Handlowca odbiera jedynie należne sobie punkty, punkty należne Handlowcowi przepadają. Ta sama zasada dotyczy braku uwzględnienia w zamówieniu loginu Dekarza – przynależne mu punkty przepadają.

5.3.  W każdym czasie, podczas trwania Programu, istnieje możliwość przyznania Uczestnikowi dodatkowych punktów, na podstawie innych działań promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, a niezwiązanych z Programem (tj. regulowanych w odrębnym regulaminie). W takim przypadku Uczestnik Programu zobowiązany jest do realizacji innych działań zmierzających do uzyskania dodatkowych punktów. Możliwość uzyskania dodatkowych punktów będzie wskazana przez Organizatora do wiadomości osób zainteresowanych w odrębnych oświadczeniach w sposób, jaki uzna on za stosowny. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§6 Wprowadzanie zamówień

6.1.  Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Programu, Handlowiec wprowadza zamówienia w Systemie Zamówień Online. W formularzu zamówienia istnieje możliwość wpisania loginu lub NIP-u Dekarza, który przyczynił się do złożenia zamówienia. W ten sposób, po zatwierdzeniu zamówienia przez pracownika Organizatora, punkty zostaną przydzielone zarówno Firmie Współpracującej, Handlowcowi, jak i Dekarzowi na zasadach wymienionych w §5.

6.2.  W przypadku niepodania loginu Dekarza, punkty naliczone zostaną jedynie Firmie Współpracującej i Handlowcowi jednak w ilości nie większej niż przewidziana w §5 pkt 5.1.

§7 Katalog Artykułów Promocyjnych i zasady zakupu 

7.1.  W zamian za uzyskane punkty (zgodnie z zasadami wymienionymi w §5.) Firma Współpracująca biorąca udział w Programie nabywa prawo do zakupu Nagród przygotowanych przez Organizatora po preferencyjnych cenach tj. z rabatem w wysokości 99% ich wartości. W przypadku Dekarzy i Handlowców, prawo do odebrania Nagród z Katalogu Nagród nabywają oni jedynie za punkty zgodnie z postanowieniami §3 pkt. 3.2.5.

7.2.  Prawo do zakupu Nagród powstaje nie wcześniej, niż z chwilą uzyskania przez Uczestnika liczby punktów większej lub równej liczbie punktów przypadającej na wybrane przez Uczestnika Nagrody.

7.3.  Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość punktów logując się na swoje Konto w Programie.

7.4.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Katalogu Artykułów Promocyjnych – do tychże zaliczają się:

        a) zmiany ceny artykułu – wynikające ze zmian cen rynkowych Nagród

        b) wycofanie Nagrody wskutek braku dostępności u dostawców

        c) zmian w kolorystyce – z uwagi na brak dostępności dotychczasowego koloru u dostawców

7.5.  Zamówione Nagrody nie podlegają zwrotom ani wymianie. Wyjątkiem jest procedura reklamacyjna opisana w §8, wynikająca z dostarczenia uszkodzonego artykułu lub dostarczenia artykułu niezgodnego ze złożonym zamówieniem.

7.6.  Celem zamówienia Nagrody Uczestnik loguje się na swoje Konto i w zakładce „Nagrody” składa online zamówienie na wybrane artykuły. Zamówienia na Nagrody Uczestnik może przesyłać podczas trwania Programu oraz w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia jego zakończenia. Po upływie tego terminu niewykorzystane punkty ulegają anulowaniu i nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

7.7.  Po wybraniu Nagrody w podsumowaniu zamówienia należy wybrać jeden z możliwych sposobów dostarczenia:

        a) kurierem pod wskazany adres –  w Katalogu Nagród istnieje możliwość wybrania dostawy kurierem za określoną liczbę punktów (Dekarz, Firma Współpracująca, Handlowiec) 

        b) wraz z zamówieniami do Firmy Współpracującej (możliwość taką ma tylko Firma Współpracująca)

7.8.  W przypadku wyczerpania zapasu danej Nagrody wybranej przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, lub zastąpienia któregokolwiek z zamówionych Nagród innym artykułem, uczestnik zostanie powiadomiony o powyższym fakcie pisemnie drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres e-mail, telefonicznie lub SMS-em na podany w zgłoszeniu numer telefonu komórkowego. W takim wypadku Uczestnik może zamówić inny artykuł z Katalogu Nagród zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie

7.9.  Na zamówione Nagrody w przypadku Firmy Współpracującej będzie wystawiona faktura w cenach z rabatem podanym w Katalogu Nagród na stronie www.pruszynski.com.pl z określonym terminem płatności. Faktura będzie wystawiona w zamian za wykorzystanie punktów zgromadzonych przez Firmę Współpracującą w Programie.

W przypadku Handlowca, z uwagi na brak działalności gospodarczej, w związku z wykorzystaniem punktów zgromadzonych na koncie Handlowca będzie wystawiona odpowiednia informacja PIT. Aktualna wartość Nagród podana jest w opisie każdego artykułu po zalogowaniu na stronę zamówienia.pruszynski.com.pl/konkurs.php

Dekarz również zamawia Nagrody jedynie za zebrane punkty – jednocześnie samodzielnie dokonuje on oceny konsekwencji podatkowych otrzymanych Nagród (może powstać obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

§8 Postępowanie reklamacyjne

8.1.Przez cały czas trwania Programu Promocyjnego „Wspólne Korzyści” oraz do 30 dni po jego zakończeniu zgłaszać można reklamacje z tytułu uczestnictwa.  Reklamacje dotyczące artykułów promocyjnych należy składać jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania artykułu na adres mailowy: wk.reklamacja@pruszynski.eu

8.2.W reklamacji należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika, NIP (w przypadku Dekarza i Firmy Współpracującej), numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. W przypadku braku którejkolwiek z powyższych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia takiego zgłoszenia reklamacyjnego.

Organizator bierze na siebie obowiązek rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzenia na nią w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpłynięcia

§9 Zmiany w Regulaminie

9.1.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie – do tychże zaliczają się:

       a) zmiany w sposobie składania zamówień, związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Systemu Zamówień Online, a w szczególności z jego aktualizacjami.

       b) wszelkie zmiany niezależne od Organizatora, a wynikające ze zmian w ordynacji podatkowej

Zmiany powyższe nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu, a w szczególności ilości zgromadzonych już punktów.

§10 Postanowienia końcowe 

10.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika

10.2.  Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu na stronie internetowej Organizatora www.pruszynski.com.p

Dostępne nagrody

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Dron Xiaomi

Dron Xiaomi

600 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Zegarek damski Atlantic

Zegarek damski Atlantic

130 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Zegarek męski G-Shock Casio

Zegarek męski G-Shock Casio

66 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Suszarka do grzybow Blow

Suszarka do grzybów Blow

3 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Kamera Lamax

Kamera Lamax

3 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Komplet talerzy Dajar

Komplet talerzy Dajar

3 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Kosiarka Expert

Kosiarka Expert

3 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Suszarka do grzybow Blow

Suszarka do grzybów Blow

3 000 pkt

Program promocyjny - Blachy Pruszynski - Nagrody - Kosiarka Expert

Kosiarka Expert

3 000 pkt

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?