System wyceny detalicznej
Generator listy zakupów System wyceny detalicznej on-line
Drzewo kategorii produktów / wybierz i dodaj produkt do listy /
Wybrane produkty (0)
System wyceny detalicznej

Opis produktu

rdzeń poliuretan PIR
grubość płyty 80 mm
szerokość efektywna 1050 mm
szerokość całkowita 1070 mm
waga 1m2  8,13 kg
min długość płyty 2,0 mb
max długość płyty patrz - długości płyt
grubość okładziny zewn. / wewn. 0,5 mm / 0,57 mm
rodzaj profilowania zewnętrznego

trapez - T

rodzaj profilowania wewnętrznego -
powłoki poliester połysk/mat, poliuretan, HPS200
akcesoria systemy mocowań, uszczelki, obróbki

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Izolacyjność akustyczna -
Wskaźnik pochłaniania  -
Izolacyjność termiczna  0,31 W/m2K
Reakcja na ogień  -
Odporność ogniowa -
Odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego

Broof(t1)

Ugięcie płyt warstwowych Ugięcie jednoprzęsłowej płyty warstwowej AGROPIR pod obciążeniem 100 daN/m2 nie powinno być większe niż 20,0 mm - w przypadku płyt o grubości 80 mm, przy rozpiętości 3,0 m oraz nie powinno być większe niż 13,5 mm - w przypadku płyt o grubości 120 mm, przy rozpiętości 3,0 m.
Odchyłki wymiarów Odchyłki wymiarów płyt AGROPIR powinny spełniać wymagania norm PN-EN 14509:2013.
Połączenia rdzenia z okładzinami Okładziny zewnętrzne powinny być połączone z rdzeniem w sposób ciągły.
Wygląd, kształt i wymiary Kształt i wymiary płyt powinny być zgodne z rysunkiem w Krajowej Ocenie Technicznej. Powierzchnie zewnętrzne płyt są równe, gładkie lub profilowane, jednolicie zabarwione. Krawędzie płyt powinny być wzajemnie prostopadłe.
Wady płyty Na krawędzi płyty mogą występować uszkodzenia płyt rdzenia głębokości do 10 mm  i długości do 50 mm, przy czym łączna długość uszkodzeń na krawędzi nie powinna być większa niż  200 mm. W miejscach profilowania blachy okładziny nie powinny występować uszkodzenia powłoki organicznej.
Szczelność na wodę opadową Połączenia płyt  warstwowych AGROPIR, objętych Krajowa Oceną Techniczną  powinny zachowywać szczelność na wodę opadową przy ciśnieniu 1200 Pa (klasa A).
Przepuszczalność powietrza  Przepuszczalność powietrza połączeń płyt warstwowych AGROPIR jest nie większa niż 1,5 m3/h×m2 przy różnicy ciśnień 50 Pa.
Odporność na obciążenia skupione Dachowe płyty warstwowe AGROPIR, objęte Krajową Oceną Techniczną o rozpiętości 4 m nie wykazują widocznego, trwałego uszkodzenia ani deformacji pod obciążeniem skupionym o wartości 1,2 kN.

Zalecenia odnośnie doboru płyt w kontekście obciążeń termicznych

Podczas projektowania należy uwzględnić różnice temperatur pomiędzy okładzinami płyt warstwowych. Gradienty temperatur wynikające z różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zewnętrzną T1, a temperaturą wewnętrzną T2 uzależnione są od kilku czynników:

 • przeznaczenia obiektu (zakres temperatur panujących wewnątrz obiektu - T2)
 • lokalizacji obiektu - usytuowanie względem słońca
 • kolor okładziny zewnętrznej (T1). 

W zależności od szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza i odległości od morza na kontynencie europejskim stosowane są cztery różne poziomy temperatury zimowej (T1 - okładzina zewnętrzna):

 • 0, -10oC,
 • 0, -20oC, (np. Polska)
 • 0, -30oC, (np. kraje skandynawskie)

Temperatura okładziny zewnętrznej dla płyt dachowych pokrytych warstwą pokrywy śnieżnej wynosi 0oC.

Do obliczeń przyjęto temperaturę zewnętrzną w okresie zimowym -20 oC.

Temperatura okładziny  zewnętrznej T1 ma maksymalną wartość w lecie i zależy ona od koloru i stopnia odbicia powierzchni. Wartości T1, które są minimalne dla obliczeń stanu nośności (SGN) i odpowiednie dla obliczeń stanu granicznego użytkowania (SGU), przyjmuje się następująco:

 • bardzo jasne kolory  RG = 75-90    T1 = +55oC
 • jasne kolory             RG = 40-74    T1 = +65oC
 • ciemne kolory          RG = 8-39      T1 = +80o

gdzie RG - jest stopniem odbicia promieni w stosunku do tlenku magnezu = 100% 

W poniższej tabeli znajduje się klasyfikacja z podziałem na grupy kolorystyczne dla poszczególnych kolorów dostępnych w asortymencie Pruszyński Sp. z o.o.

Długości płyt

Dopuszczalne długości płyt w zależności od koloru okładziny (długość minimalna - 2,5 mb).

Grupa kolorystyczna KOLOR

max dł. (mb)*

 DACH 

grupa I 

kolory bardzo jasne

RAL 9010, RAL 9002 13,5

grupa II 

kolory jasne

RAL 1002, RAL 1021, RAL 7000, RAL 7035, RAL 9006 13,5

grupa III

 kolory ciemne

RAL 3005, RAL 3016, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6029, RAL 9007, RAL 9005, RR032, RR028 12

 * długość wynikająca z ograniczenia maksymalnego wydłużenia/skrócenia płyty

 

UWAGA - III grupa - kolory ciemne

 • Zalecenia odnośnie doboru płyt w kontekście obciążeń termicznych

Biorąc pod uwagę, że płyty w kolorach ciemnych z grupy III podlegają znacznie większym obciążeniom termicznym niż płyty w kolorach bardzo jasnych i jasnych z grupy I i II należy w trakcie projektowania ocenić w zależności od obciążeń, jaki układ płyt na ścianie jest możliwy do zastosowania (1-przęsłowy, 2-przęsłowy, wieloprzęsłowy), układ poziomy czy pionowy. Ponadto bardzo istotną sprawą jest dobór max. długości płyt. Układ konstrukcji nośnej należy zaprojektować pod odpowiedni układ statyczny płyt, mając na uwadze szerokości podpór (rygli i płatwi), ich maksymalny rozstaw oraz ilość łączników.

Ponadto w procesie projektowania należy zwracać szczególną uwagę, aby spełnione były następujące warunki:

• sposób mocowania i układ statyczny muszą być zgodne z tabelami dopuszczalnych obciążeń i rozpiętości (spełnione kryteria - stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowania)*

• długość płyt powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniały ograniczenia wskazane przez producenta płyt**

• bezwzględnie należy uwzględnić temperaturę montażu płyt***

• płyty w okładzinach z profilowaniem gładkim mogą być stosowane / montowane wyłącznie w układzie jednoprzęsłowym

* Dla płyt w kolorach ciemnych rekomendowane są układy jednoprzęsłowe; w przeciwnym wypadku na podporach pośrednich mogą wystąpić nieakceptowalne przez Inwestora odkształcenia okładziny zewnętrznej płyty. Pofalowania, o których mowa spełniają wymagania normy PN-EN 14509:2013-12 pod względem dopuszczalnych odchyłek jednak mogą być przyczyną pogorszenia estetyki płyt, w konsekwencji reklamacji.

** Maksymalne długości płyt powinny być zgodne z wytycznymi producenta w zależności od rodzaju płyty i ich zastosowaniem (dach/ściana) – patrz DŁUGOŚCI PŁYT. Na płyty w kolorach ciemnych, dłuższych niż wymienione w pkt. 4, tabela 2, firma Pruszyński nie udziela gwarancji, chyba że takie zastosowanie zostało wcześniej uzgodnione w formie pisemnej z upoważnionym do reprezentacji przedstawicielem firmy Pruszyński.

*** Montaż płyt warstwowych PIR z okładzinami w kolorach ciemnych  ( III grupa kolorów ) należy prowadzić w temperaturze powietrza zewnętrznego w zakresie od +10°C do +35°C.

Bezpośrednio przed montażem, (~ 20 min. ) ciemna okładzina płyty warstwowej, (z reguły jest to okładzina zewnętrzna), nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie słońca, gdyż może to wywołać nadmierne nagrzanie płyty/okładziny i jej deformację.

Płyty ścienne w pakiecie są ułożone stroną elewacyjną do góry. Zaleca się osłanianie okładzin elewacyjnych w pakiecie przed słońcem. Jeśli pakiety płyt na placu budowy są składowane w miejscu nasłonecznionym, zaleca się pierwszą płytę w pakiecie odłożyć, osłonić lub obrócić stroną wewnętrzną płyty do słońca. Kolejne płyty podejmowane z pakietu  nie powinny być poddane ekspozycji słońca dłużej niż 20 min przed ich zamocowaniem.

Należy zwracać uwagę na powyższe aspekty w trakcie montażu, gdyż temperatura powietrza zewnętrznego ma wpływ na estetykę elewacji oraz prawidłową eksploatację płyty.

Deformacje i uszkodzenia płyty są w tym przypadku wywoływane dużą wydłużalnością okładzin (np. przy temperaturach latem) w stosunku do długości początkowej (długości okładziny w czasie montażu).Montaż płyt w kolorach jasnych i bardzo jasnych jest możliwy w zakresie temperatur od +5°C do +35°C.

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować pojawieniem się odkształceń powierzchni na płytach oraz miejscową utratą stateczności, za co producent nie bierze odpowiedzialności. W przypadku kolorów nie znajdujących się w tabeli prosimy o kontakt z doradcą technicznym firmy Pruszyński. Zmiana koloru płyty może nastąpić tylko za zgodą projektanta.

Łączenie płyt dachowych na długości

Łącząc płyty dachowe na długości konieczne jest wykonanie podcięcia górnej płyty.
Płyty dachowe PIRTECH mogą być produkowane z gotowym podcięciem w zakresie od min 50 do max 300 mm.
Wystarczy wybrać rodzaj podcięcia (patrz rys.), który determinowany jest przez kierunek montażu:

 • podcięcie LEWE  - montaż od strony lewej
 • podcięcie PRAWE - montaż od strony prawej


Długość podcięcia może wynosić: D = 50, 100, 150, 200, 250 i max 300 mm.

UWAGA: Całkowita długość płyty zawiera wybraną długość podcięcia bez względu na jego rozmiar
Dla przykładu płyta o długości  6000 mm z podcięciem 200 mm = 6000 mm (5800 mm rdzeń + 200 mm blacha).

Zalecenia transportowe

Zalecane środki transportu dla płyt warstwowych: 

 • samochód ciężarowy (ciągnik siodłowy + naczepa o dł. nie krótszej aniżeli dł. ładowanych płyt) z naczepą otwartą lub umożliwiająca załadunek boczny obustronny na całej swojej długości
 • masa ładunku nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności zestawu,
 • pasy transportowe powinny być rozmieszczone na ładunku w odległości max. co 3 m, lecz nie mniej niż 2 pasy na jeden pakiet - naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt.

Zalecenia sposobu składowania

Płyty warstwowe należy składować w pakietach (słupkach), dopuszcza się składowanie max dwóch pakietów jeden na drugim 

W poniższej tabeli podane jest max. ilość płyt, która może zostać ułożona w jednym w pakiecie.

grubość płyty AGROPIR
40 mm 18 szt.
60 mm 14 szt.
80 mm 10 szt.
100 mm 8 szt.
120 mm 8 szt.
160 mm 6 szt.

 

 • Zaleca się składowanie płyt na równej powierzchni (placu, hali) na legarach lub podkładach styropianowych, które muszą być rozstawione maksymalnie, co 2,5 m (przy płytach o całkowitej dł. do 2,5m należy zastosować min. 3 podkłady).
 • Dopuszcza się składowanie max dwóch pakietów płyt do 6mb jeden na drugim, w przypadku pakietów płyt powyżej mb należy składować pojedynczo. Wszystkie pakiety płyt muszą być przechowywane na równej powierzchni z możliwością odprowadzenia wody.
 • W czasie składowania płyt na placu budowy, należy chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, narażeniem na działanie promieni UV, agresywnego środowiska ( kwasy, nawozy, sole i inne czynniki korozyjne), opadami atmosferycznymi, silnym wiatrem i innymi.
 • Zaleca się przechowywanie paczek pod zadaszeniem w pomieszczeniach wentylowanych
 • Składowanie płyt powinno odbywać się na równej powierzchni (placu, hali) na legarach, podkładach styropianowych lub drewnianych, które muszą być rozstawione maksymalnie, co 2,5 m (przy płytach o całkowitej dł. do 2,5 m należy zastosować min. 3 podkłady).
 • Folie ochronne stosowane są w celu dodatkowego zabezpieczenia powierzchni płyt przed uszkodzeniami mechanicznymi, naprężeniami i uderzeniami mogącymi wystąpić w czasie transportu lub przeładunku. Folie nigdy nie zwalniają z obowiązku właściwego zabezpieczenia płyt podczas magazynowania.
 • Zaleca się usuwanie folii ochronnej przed zamocowaniem elementów na elewacji bądź dachu budynku. Usuwanie folii powinno odbywać się przy dodatnich temperaturach powietrza, ponieważ przy ujemnych temperaturach następuje rozwarstwianie się kleju i niektóre jego składniki mogą pozostać na blasze.
 • Niewłaściwy sposób składowania blach może powodować utrudnienia w usuwaniu folii ochronnej oraz pozostawiać na powierzchni płyt ślady po kleju. W takich przypadkach reklamacje na pozostałości kleju po folii ochronnej nie będą uwzględniane przez Producenta.
 • W przypadku płyt z ukrytym mocowaniem, należy zwrócić uwagę by folia została usunięta z wnętrza dłuższego zamka jeszcze przed montażem.

UWAGA !!!

W przypadku płyt ściennych z widocznym mocowaniem (dot. płyt PIR) , strona górna płyt w pakiecie jest stroną elewacyjną, na co należy zwrócić szczególna uwagę!

Konserwacja i mycie

W celu przedłużenia okresu trwałości dachów i elewacji wykonanych z blach powlekanych należy regularnie je kontrolować i konserwować.

 • Przegląd - Raz w roku (najlepiej wiosną) należy dokonać przeglądu dachu/elewacji w celu wczesnego wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
 • Czyszczenie blachy - Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagają czyszczenia co najmniej raz w roku. Osadzający się na blasze brud może spowodować nierównomierne odbarwianie się koloru (wynik nierównomiernego oddziaływania promieni UV), a także do zmniejszenia odporności na korozję (brud zatrzymuje wilgoć na blasze stopniowo ją uszkadzając). Zabrudzone i poplamione miejsca mogą być czyszczone przy pomocy miękkiej szczotki i wody (temp. max. 60°C). Jeśli jest to konieczne dopuszcza się dodanie do wody łagodnego detergentu (pH 6÷7, max. 10% roztwór). Do czyszczenia może być także użyta woda pod ciśnieniem (max. 100 bar), jednakże strumień wody nie może być stosowany zbyt blisko powierzchni płyty (min. 30 cm), a także nie może być skierowany prostopadle do powierzchni . Przy łącznikach strumień wody powinien być skierowany ku dołowi tak, aby uniknąć wnikania wody pod ciśnieniem w szczeliny wokół łączników. Ze starymi powłokami płyt należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. Mycie należy przeprowadzać od góry ku dołowi i zawsze oczyszczone miejsce należy niezwłocznie dokładnie opłukać czystą wodą.
 • Nie wolno stosować proszków do szorowania, rozpuszczalników nitro, roztworów chlorowych, aromatycznych środków, jak również środków zawierających salmiak (chlorek amonu) lub sole sodowe.
 • Uszkodzenia - Ewentualne uszkodzenia w trakcie trwania okresu gwarancji muszą być konsultowane z Wykonawcą dachu/elewacji i mogą być wykonywane tylko za jego pisemną zgodą. Naprawa szkód na małych powierzchniach odbywa się przy pomocy lakierów do napraw schnących na powietrzu, natomiast malowanie dużych powierzchni jest z zasady możliwe tylko za pomocą specjalnych farb przemysłowych dostosowanych do renowacji pokryć. Powierzchnię do malowania należy ograniczyć tylko do miejsc tego wymagających (zadrapania do warstwy metalu, ogniska korozji itp.). Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać wg ogólnie przyjętych zasad. Należy zawsze dokładnie usunąć wszelkie ślady korozji - najlepiej za pomocą specjalnych szczotek lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie trzeba naprawianą powierzchnię dokładnie odpylić, odtłuścić i oczyścić. Do odtłuszczenia powierzchni można użyć benzyny ekstrakcyjnej lub wody z dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych (najlepiej z dodatkiem 1-2% roztworu amoniaku). Naprawiane strefy mogą wykazywać różnice w kolorze w porównaniu z oryginalnymi kolorami blach z powodu naturalnego oddziaływania zjawisk atmosferycznych (starzenie się lakieru pod wpływem działania promieniowania UV).
 • UWAGA- W trakcie przeglądu, czyszczenia, konserwacji i napraw należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.

Firma Pruszyński Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne wypadki powstałe w wynikuwykonywania powyższych czynności.

Odporność laminatu na czynniki chemiczne

Czynnik

Stężenie [%]

Temp. [⁰]

Octan żelaza

wszystkie

90°

Octan żelazawy

wszystkie

90°

Octan ołowiu

wszystkie

90°

Octan sodu

wszystkie

90°

Aceton

10%

80°

Kwas octowy

10%

90°

Kwas octowy

25%

70°

Kwas octowy

75°C

65°

Benzen sulfonowy

100%

80°

Kwas benzoesowy

100%

65°

Kwas cyjanowodorowy

10%

70°

Kwas cytrynowy

wszystkie

45°

Kwas solny (gaz)

10%

150°

Kwas solny (gaz)

35%

70°

Kwas solny (gaz)

100%

25°

Kwas solny (roztwór)

10%

90°

Kwas solny (roztwór)

37%

65°

Kkwas chlorooctowy

50%

60°

Kwas chromowy

10%

65°

Kwas chromowy

20%

45°

Kwas fluoroborowy

25%

60°

Kwas fluoroborowy (gazowy)

10%

90°

Kwas fluorowodorowy (Solution)

20%

25°

Kwas fluorokrzemowy

35%

otoczenia

Kwas mrówkowy

25%

25°

Kwas fosforowy

80%

90°

Kwas ftalowy

nasycony

80°

Kwas glikolowy

35%

60°

Kwasy tłuszczowe

wszystkie

90°

Kwas chlorowy

50%

80°

Kwas mlekowy

100%

90°

Kwas maleinowy

40%

45°

Kwas azotowy

5%

65°

Kwas azotowy

60%

otoczenia

Kwas azotowy

opary

80°

Kwas oleinowy

wszystkie

90°

Kwas szczawiowy

100%

90°

Kwas palmitynowy

100%

90°

Kwas nadchlorowy

10%

40°

Kwas nadchlorowy

30%

otoczenia

Kwas pikrynowy

10%

25°

Siarkowodór

wszystkie

90°

Kwas siarkowy

10%

90°

Kwas siarkowy

50%

80°

Kwas siarkowy

70%

70°

Kwas siarkowy

wszystkie

45°

Kwas stearynowy

100°

90°

Tanina

wszystkie

90°

Kwas winowy

wszystkie

90°

Kwas Toluenosulfonowy

wszystkie

100°

Chlorek wody

nasycony

40°

Woda destylowana

…..

100°

Nadtlenek wodoru

30%

40°

Woda butylowa

wszystkie

40°

Kwas etylowy

wszystkie

40°

Alkohol metylowy

wszystkie

40°

Amoniak

30%

40°

Dwutlenek siarki

100%

30°

Benzyna

wszystkie

80°

Dwuchromianu potasu

wszystkie

90°

Dwutlenek chloru

nasycony

80°

Wodorosiarczan sodowy

wszystkie

90°

Bromek sodu

wszystkie

90°

Węglan amonu

100%

30°

Węglan sodowy

30%

70°

Cyjanek potasu

wszystkie

90°

Cyjanek miedzi

wszystkie

90°

Sodium Citrate

wszystkie

90°

Chlor (mokry i suchy)

100%

30°

Chlorek wapnia

wszystkie

80°

Chlorku etylu

100%

90°

Chlorek żelaza

wszystkie

90°

Chlorek żelazawy

wszystkie

90°

Chlorek magnezu

wszystkie

90°

Chlorek rtęci

wszystkie

90°

Chlorek niklu

wszystkie

90°

Chlorek potasu

wszystkie

90°

Chlorek miedzi

wszystkie

90°

Sodium Chloride

wszystkie

90°

Stadion chlorek

wszystkie

70°

Chlorek cynku

wszystkie

90°

Detergenty

100%

70°

Glikol dietylenowy

wszystkie

90°

Glikol dipropylenowy

wszystkie

90°

Glikol etylenowy

100%

90°

Żelazocyjanek potasu

wszystkie

85°

Żelazocyjanku sodu

wszystkie

90°

Formaldehyd

44%

65°

Gliceryna

wszystkie

90°

Siarkowodór

wszystkie

90°

Wodorotlenek wapnia

25%

70°

Wodorotlenek potasu

25%

70°

Wodorotlenek sodu

25%

70°

Wodorotlenek sodu

50%

otoczenia

Podchloran sodu

10%

65°

Nafta

wszystkie

85°

Metyloetyloketon

20%

35°

Naftalen

100%

40°

Azotanu amonu "

wszystkie

90°

Azotan srebra

wszystkie

90°

Azotan żelaza

wszystkie

90°

Azotan żelazawy

wszystkie

90°

Azotan magnezu

wszystkie

90°

Azotan niklu

wszystkie

90°

Azotan ołowiu

wszystkie

90°

Azotan potasu

wszystkie

90°

Azotan miedzi

wszystkie

90°

Azotan sodu

wszystkie

90°

Oleje mineralne

100%

100°

Olej lniany

100%

100°

Oliwa z oliwek

100%

100°

Glikol propylenowy

wszystkie

90°

Siarczan aluminiowy

100%

40°

Siarczan amonu

wszystkie

80°

Siarczan żelaza

wszystkie

90°

Siarczan żelazawy

wszystkie

90°

Siarczan magnezu

wszystkie

90°

Siarczan niklu

wszystkie

90°

Siarczan potasu

wszystkie

90°

Siarczan miedzi

wszystkie

90°

Siarczan sodu

wszystkie

90°

Czterochlorek węgla

100%

otoczenia

Tiocyjanian sodowy

wszystkie

90°

Toluen

wszystkie

75°

Kolorystyka

Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami.

Odpowiedzialność za kolor w związku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W związku z powyższym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej. 

Poniższa kolorystyka może różnić się od rzeczywistości. 

 • * - powłoki dostępne w grubości 0,50 mm
 • ** - powłoki dostępne w grubości 0,50 i 0,70 mm
 • *** - powłoki dostępne w grubości 0,50, 0,70 i 1,00 mm
AZ - aluzynk AZ - aluzynk
Poliester połysk 25 um
RAL 9010*** RAL 9010***
RAL 9002** RAL 9002**
RAL 7035** RAL 7035**
RAL 9006*** RAL 9006***
RAL 9007** RAL 9007**
RAL 7000* RAL 7000*
RAL 7024* RAL 7024*
RAL 7016** RAL 7016**
RAL 5010** RAL 5010**
RAL 6029** RAL 6029**
RAL 6005* RAL 6005*
RAL 1021* RAL 1021*
RAL 1002** RAL 1002**
RAL 1015* RAL 1015*
RAL 8023* RAL 8023*
RAL 8004* RAL 8004*
RAL 3016** RAL 3016**
RAL 3005* RAL 3005*
RR 028* RR 028*
RAL 3011** RAL 3011**
RAL 8017** RAL 8017**
RR 032* RR 032*
RAL 9005* RAL 9005*
Złoty Dąb* Złoty Dąb*
Poliester mat PM 35um
PM RR 023 PM RR 023
PM RR 011 PM RR 011
PM RR 750 PM RR 750
PM RR 028 PM RR 028
PM RR 032 PM RR 032
PM RAL 8017 PM RAL 8017
PM RR 033 PM RR 033
PMG C. Orzech PMG C. Orzech
PMG 35 um
PMG C. Orzech PMG C. Orzech
PMG RR 011 PMG RR 011
PMG RR 750 PMG RR 750
PMG RR 028 PMG RR 028
PMG RR 032 PMG RR 032
PMG RAL 8017 PMG RAL 8017
PMG RR 033 PMG RR 033
PMG RAL 7016 PMG RAL 7016
Poliuretan - PURMAT 50 um
PUM RR 750 PUM RR 750
PUM RR 011 PUM RR 011
PUM RR 028 PUM RR 028
PUM RAL 8017 PUM RAL 8017
PUM RR 033 PUM RR 033
PUM RAL 7016 PUM RAL 7016

Masz pytania? Odwiedź nas
na FB lub Messengerze